NDA – Co to je? A proč to chtít?

09.09.2019

NDA (non-disclosure agreement) neboli dohoda o mlčenlivosti je jedním z nejpoužívanějších instrumentů pro ochranu citlivých informací (obchodních, marketingových či strategických plánů, výrobních a technologických postupů, know-how atp.), u kterých si nositel těchto informací nepřeje, aby byly sdělovány veřejnosti.

V praxi je NDA důležité obzvláště ve fázi prvotních obchodních jednání s obchodním partnerem (např. investorem), kdy jsou zpravidla sdělovány či zpřístupňovány informace či dokumenty důvěrného charakteru, a ještě nedošlo k uzavření samotné obchodní smlouvy (která v případě potřeby ustanovení o mlčenlivosti sama může, resp. by měla obsahovat).

Správné NDA by mělo obsahovat zejména následující:

a) rozsah citlivých informací, které si přejete ochránit;

b) okruh osob, kterým může Váš obchodní partner citlivé informace "beztrestně" sdělit;

c) dobu, po kterou se Váš obchodní partner zaváže k mlčenlivosti; a

d) smluvní pokutu, kterou bude muset Váš obchodní partner zaplatit, pokud povinnost mlčenlivosti poruší.

A) Rozsah citlivých informací

Náležitá specifikace rozsahu informací citlivého charakteru je alfou a omegou každého NDA.

Příliš vágní ustanovení o "veškerých informacích souvisejících se smlouvou" nebo "obchodním tajemství" může být v případě soudního sporu považováno za neurčité, a naopak kategorický výčet může zapříčinit opomenutí některých informací, které si přejete ochránit.

Dobře specifikovaný rozsah citlivých informací Vám tak poskytne náležitou ochranu a současně bude jasným vodítkem pro Vašeho obchodního partnera, které informace nemá sdělovat třetím osobám.

B) Okruh osob

V obchodních vztazích je běžné, že vyvstane potřeba, aby s citlivými informacemi nakládali zaměstnanci, dodavatelé, či poradci (advokáti, daňový poradci atp.) Vašeho obchodního partnera.

Lze tak doporučit pečlivé zvážení okruhu osob, kterým bude Váš obchodní partner oprávněn tyto informace sdělit. Příliš úzké vymezení může zabránit Vašemu obchodnímu partnerovi v plnění jeho povinností, naopak v případě příliš širokého vymezení bude celá NDA postrádat svůj smysl.

Vždy je také vhodné zajistit, aby Váš obchodní partner zavázal k mlčenlivosti o Vašich citlivých informacích všechny osoby, kterým tyto informace sdělí.

C) Doba mlčenlivosti

Součástí každého NDA by měla být rovněž doba, po kterou si přejete citlivé informace chránit.

Doba by měla být stanovena s ohledem na charakter citlivých informací, vždy lze však doporučit, aby doba mlčenlivosti trvala vždy déle než doba trvání obchodního vztahu s Vaším obchodním partnerem.

D) Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

Poslední, ale neméně důležitou, součásti NDA je stanovení sankcí za porušení mlčenlivosti.

Nejběžnější sankcí je potom smluvní pokuta. Nastavíte-li její výši vhodným způsobem, bude Váš obchodní partner motivován k tomu, aby svou povinnost mlčenlivosti neporušil (což je zpravidla primární zájem nositele citlivých informací).

Vymáhání smluvní pokuty je rovněž snazší než vymáhání nároku na náhrady škody (při správné formulaci NDA lze však vymáhat smluvní pokutu i nárok na náhradu škody současně).

Jste startup s unikátním know-how? Plánujete vstoupit na trh s novým produktem či službou? Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme ochránit Vaše citlivé informace.