AML povinnosti v oblasti obchodování s uměním

22.02.2022

Povinnostem v rámci novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon") se nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním. Především se jedná o umělecké galerie, aukční síně a rovněž osoby, které skladují, obchodují nebo jednají jako zprostředkovatelé v rámci obchodu s uměleckými díly[1].

Rozšíření okruhu tzv. povinných osob

Novela zákona účinná od 1. 1. 2021 rozšířila okruh povinných osob tak, že krom osob oprávněných k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty a ke zprostředkování takových obchodů zasadila povinnost uloženou AML zákonem i části obchodníků s uměleckými díly, které jsou specifikovány v doplněné příloze č. 3 AML zákona a jejichž hodnota činí alespoň 10 000 EUR. Stejná finanční hranice platí i pro zprostředkování obchodu s uměleckými díly nebo jejich skladování, pokud se tak děje v tzv. svobodných pásmech.[2]

Povinnosti stanovené obchodníkům s uměním dle AML zákona

Na obchodníky s uměním, pokud hodnota uměleckých děl dosáhne alespoň hodnoty 10.000 EUR, na obchodníky s kulturními památkami nebo na zprostředkovatele takových obchodů, se přesto ani nadále nevztahují veškeré AML povinnosti. Tyto osoby mají dle AML zákona AML povinnosti pouze ke konkrétnímu obchodu a nemají veškeré povinnosti vyplývající z jejich statusu povinné osoby. Dle AML zákona mají následující AML povinnosti:

  • provedení identifikace;
  • odmítnutí uskutečnění obchodu, jestliže mají pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů, jestliže se klient odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit oprávnění k jednání; o čemž současně informuje Finanční analytický úřad;
  • provádění kontrolu klienta;
  • uchovávání údajů souvisejících s identifikací a kontrolou po dobu 10 let;
  • podávat oznámení podezřelého obchodu;
  • informační povinnost; a
  • povinnost mlčenlivosti.

Toto však nedopadá na provozovatele svobodných pásem, kteří mají nad rámec uvedeného okruhu AML povinností rovněž další AML povinnosti, a to např. povinnost vypracovat systém vnitřních zásad včetně hodnocení rizik (který v jejich případě však nemusí být vypracován písemně), určit kontaktní osobu a pověřit pověřenou osobu, provádět pravidelná školení svých zaměstnanců atp.

Pohybujete se na trhu s uměním? Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že se na vás povinnosti v rámci AML zákona vztahují. V AML solutions se problematice AML zákona detailně věnujeme a rádi Vaší společnosti pomůžeme s přípravou veškerých potřebných dokumentů, nastavením AML procesů, či proškolením Vašich zaměstnanců tak, abyste plně splňovali požadavky stanovené AML zákonem.

Více novinek z oblasti problematiky AML naleznete na stránkách AML solutions s.r.o. ZDE.


[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

[2] Seznam svobodných pásem povolených v ČR např. zde.